OÜ Keskkonnaabi on 2008 aastal loodud ettevõte, mille tegevus oli algselt suunatud vee- ja kanalisatsiooniehituse teenuse pakkumisele.

Aasta 2012 alguses otsustas ettevõtte juhtkond oma senise suunitluse ümber orienteerida rohkem keskkonna säästmist tagavale tegevusele, lõpetades sellega ehitustegevuse oma valdkonnas. Vajadusel ostetakse põhitegevust toetavad ehitustööd sisse oma partneritelt.

Tööd ja tegevused, mida OÜ Keskkonnaabi klientidele pakub ning arendab, on järgnevad:
• Ennetustegevus – projektide, torustike, teede seisukordade hindamine, edasiste tegevuste kavandamine, eelkalkulatsioonide ja eelarvete koostamine.
• Tugiteenused ehitajatele – katsetused (kandevõimed, survekatsed, veetihedused jm)
• Keskkonnaobjektide ja seadmete hooldusteenus, mis sisaldab filtrite, kulumõõdikute hooldust ja vahetust, reoveepuhastite, pumplate, rasvapüüdurite hooldamist.
• Torustike, kaevude, sulgarmatuuri s.h. tuletõrjeveevarustuse seisukorra (deformatsioonid, ummistused, avariilisus, veetihedus, vooluhulgad) määratlemine ja puuduste kõrvaldamine.
• Veetorustike desinfitseerimine
• Reostuste ja lekete avastamine, asukoha määramine, likvideerimine.
• Omaniku järelevalve teenus – välisvõrgud, tee ehitus.
• Pinnase käitlus – sorteerimine, purustamine, reostuste lokaliseerimine.
• Jäätme käitlus (jäätmete kogumine, vahendamine, käitlemine, taaskasutusse suunamine).
• Taastuv- ja bioenergia tootmine, energiatoorme varumine ja vahendamine.

Pakutavate teenuste kvaliteeti tagatakse pidevalt areneva tehnilise võimekusega ja oma ala spetsialiste kaasates. Samuti jälgitakse uute tehnoloogiate arengut ja luuakse võimalusi nende rakendamiseks oma tegevuses.

Lugupidamisega Keskkonnaabi OÜ