Tööd ja tegevused, mida OÜ Keskkonnaabi klientidele pakub ning arendab, on järgnevad:

  • Ennetustegevus – projektide, torustike, teede seisukordade hindamine, edasiste tegevuste kavandamine, eelkalkulatsioonide ja eelarvete koostamine.
  • Tugiteenused ehitajatele – katsetused (kandevõimed, survekatsed, veetihedused jm)
  • Keskkonnaobjektide ja seadmete hooldusteenus, mis sisaldab filtrite, kulumõõdikute hooldust ja vahetust, reoveepuhastite, pumplate, rasvapüüdurite hooldamist.
  • Torustike,kaevude,sulgarmatuuri s.h. tuletörjeveevarustuse seisukorra (deformatsioonid, ummistused, avariilisus,veetihedus,vooluhulgad) määratlemine ja puuduste kõrvaldamine.
  • Veetorustike desinfitseerimine
  • Reostuste ja lekete avastamine, asukoha määramine, likvideerimine.
  • Omaniku järelevalve teenus – välisvõrgud, tee-ehitus.
  • Pinnase käitlus – sorteerimine,purustamine, reostuste lokaliseerimine.
  • Jäätme käitlus (jäätmete kogumine, vahendamine, käitlemine, taaskasutusse suunamine).
  • Taastuv- ja bioenergia tootmine, energiatoorme varumine ja vahendamine.